Blue Flower

Familien Schive

Teksten er hentet fra

FAMILIEN SCHIVE

RAADMANDSSLEGTEN FRA TRONDHJEM

Ved Olaus Schmidt

Trondhjem

A/S JOHAN CHRISTIANSENS BOKTRYKKERI 

1917

 

Familien Schive er en av Trondhjems ældste nulevende slegter, knyttet som den er til Trondhjem med en trehundreaarig tradisjon. Dens oprinndelse er utvilsomt at søke i den gamle kjøbstad Skive i Jylland, hvorfra der ved begyndelsen av 1600- tallet sees at være indvandret flere av hindanden ubeslægtede personer til Trondhjem.

 

Som familiens ældste kjente medlem anføres her Lauritz Jensson Skifve, der , iflg. Forstander Hornemans genealogiske samlinger i Trondhjems Stiftsarkiv, nævnes som Raadmand i Trondhjem i 1639 og var gift med Else Christensdtr.

 

Som børn efter Raadmand Lauritz Jenssøn Skifve anføres de her under A.1 - A.3 nævnte sønner Jens, Svend og Peder, samtlige formentlig fødte i Trondhjem. (Svend og Peder er ikke tatt med her)

A.1. Jens Lauritszon Skifve sees at ha været gift to ganger.

B.1.Ellen Jensdatter Skifve

B2 Michel Jenssøn Skifve

B.3 Jens Jenssøn Skifve

B.4 Reinholt Jensson Skifve

B.5 Helle Jensdatter Schive

B.4 Reinholt Jenssøn Skifve født i Trondhjem ca, 1694 da han i faderens skifte 1707 er 14 aar gammel. I 1715 kjøpte han Ilens Møllerbruk av moderen for 1000 Rdr. og drev dette i sin helhet indtil 1724 da han delvis solgte det til den bekjendte kjøpmand, senere borgermester Hans Hagerup

i Trondhjem. Ved siden herav har han drevet gjestgiveri i Ilen. Gift med Knerche Mathiasdtr. Jessen.

C.1 Margrethe Schive, døbt 1715

 

 C.2 Mathias Gjertsen Schive døbt1717, død spæd.

 

C.3 Knerche Schive, døbt 1720

 

C.4 Ellen Margrethe Schive, døbt 1721

 

C.5 Mathias Schive, døbt 1722

 

C.6 Anna Helene Schive, døbt 1724

 

C.7 Jens Reinholdtson Schive, dbt i Domkirken 7/2 1731.Pastor Jens Schive har i et eksemplar av en dansk bibelutgave fra 1740 efterladt flere notater der knytter sig til hans og hans

 

nærmestes liv, bibelen han gått i arv i hans søn, Laurits Møller Schives slegtlinje.

 

D.1. Ellen Birgitte Schive, født 1763

 

D.2 Giertrud Dorothea Schive, født 1765

 

D.3 En dødfødt søn, født 1766

 

D.4 Reinholt Johannes Schive, født 1767

 

D. 4 (?)Laurits Møller født 1769

 

D.5 Maria Lucia Schive, født 1774

 

D.6 Knerche Dorothea Schive, født 1775

 

D.7 Anne Fredrikke Schive, født 1776

 

D.7(?) Appolonia Cathrina Schive, født 1777

 

D.8 Jensonetta Sophie Schive, født 1778 

 

D.4 Reinholdt Johannes Schive , født i Svorkmo annex til Orkdalen 16/12 1767. Proprietær til Elgesæter gaard ved Trondhjem.

 

I 1779 blev han elev av Trondhjems Kathedralskoles 2den Lectie og dimitteredes 1787 fra denne skole til Kjøbenhavns Universitet: her slog han ind paa det theologiske studium og erholdt ogsaa theologisk attestats den 13/7 1795 med karakteret Haud contemnendus, uten at han dog nogengang kom til at betræde embedsbanen._ Ved skjøte av 29/4 1796 sees han at være kommet i besiddelse av Elgeseter gaard, den gang en meget vidstrakt eiendom.- Det historiske Elgeseter hadde ved Schives overtagelse av godset været i familien Klingenbergs besiddelse i tre generasjoner, idet det i slutten av 1720- aarene var kommet i Regimentskvartermester, senere Overauditør Johannes Klingenbergs eie for senere at gaa over til hans søn, Generalkomissær og Forstander for de Angellske stiftelser i Trondhjem Andreas Peter Klingenberg. Dennes eneste søn Hans Fredrik Klingenberg, hvis enke Adelgunde Christiane Gjertsen, Schive kom til at ekte, ble Elgeseters næste eier.-

 

Reinholdt Schive døde på Elgeseter gaard 2/7 1835. Ved auktionskjøte av 17/3 1837 kjøpte handelshuset Chr. A. Lorch &Sønner Elgeseter for 6000 Spdlr.

 

Bilde??

Reinholt Johannes Schive         Fru Adelgunde Christiane Schive

 

E.1 Hanna Fredrikke Klingenberg Schive

 

E.2 Christian Lorck Schive

 

E.3 Jacob Motzfeldt Schive

 

E.4 Charlotte Marie Schive

 

E.5 Fredrikke Christiane Motzfeldt Schive

 

E.6 Johan Christian Vogelsang Schive, født på Elgeseter gaard 6/11 1812, død i Skog 20/5 1874. Lendsmand i Selbu.

 

 Lensm. Joh. Chr. Vogelsang Schive    Fru Kirsten Fredrike Schive (f. Nilsen)

 

Han blev student fra Trondhjem skole 1834 og cand. jur. 1842 og ansat som kopist i Justisdepartementet. Utpræget friluftsmenneske som han var, hadde han imidlertid vanskelig for at finde seg til rette med departementsarbeidet, og søkte seg derfor og fik i 1850 Sebu lensmandsombud. Han bodde som saadan paa gaarden Sjøvold i Selbu og indehadde dette ombud til sin død, der indtraf under et besøk hos svigersønnen lensmans Rønning i Skogn

 

Gift i Christiani 2/11 1836 med Kirsten Fredrike Nilson, født paa Moss 8/3 1813.

 

                                   Broderi

 

Barn F1-F11

 

F.1 Reinholdt Schive

 

F.2 Haagen Nils Peter Schive

 

F.3 Conrad Schive

 

F.4 Caja Martine Dorothea Anker Schive

 

F.5 Albert Christian Schive

 

F.6 Valborg Schive f. 1846

 

F.7 Axel Thorleif Schive f. 1848

 

F.8 Hedvig Sophie Schive f. 1850

 

F.9 Johan Fredrik Schive f. 1852

 

F.10 Adelgunde Christiane (“Gunda”) Schive f. 1854

 

F.11 Olaf Schive f. 1856

 

Denne slektsregistreringen følger Valborg og Georg Fredrik sine etterkommere:

 

F.6.Valborg Schive f. i Christiania 5/10 1846.

 

Gift i Selbu 15/10 1866 med Georg Fredrik Rønning f. i Trondhjem 21/7 1834, lensmand først i Skogn og senere i Strinden ved Trondhjem, hvor han døde 14/11 1890. Søn av Jens Zakariassen Rønning, f. på Røros ca. 1797

 

( hvor hans fader, Zacharias Jacobsen var gaardmand), død 26/2 1835 som klubvert i Trondhjem, hvor han i Domkirken 3/4 1827 hadde ektet Nicoline Gurine Oldenborg, f. i T.hjem 5/6 1827, d.s.steds 12/12 1868.

 

Valborg og Georg Rønning fikk 10 barn: G1 - G10

 

 

 

Valborg og Georg Fredrik Rønning

med familie ca 1885

 

Bilde og skissen er fra Tore Thesen (G8H4I1)

 

Dette bildet hadde han fått fra sin tante Eva Thesen (G8/H5) og opplysningene er fra henne.

 

( Anna var Georg Fredrik Rønning sin datter fra tidligere ekteskap)

 

 

 

 

 

G.1. Johan Fredrik ble født i Skogn 6/8 1867, men han døde i 1885.

 

G.2. Georg "Waldemar" ble født i Skogn 31/1 1869. Han ble fullmektig i firmaet "M.H.Lundgreens Enke" i Trondhjem. Han giftet seg 3/10 1896 med Emmy Grøn. Hun var født 19/8 1896 i Trondhjem..

 

G.3.Kirsten Gudrun ble født i Skogn 26/6 1871. Hun giftet seg i Kjøbenhavn 6/2 med Johan Christoffer Kiønig som var født i Trondhjem 16/3 1868. Han var

 

Ingeniør og bestyrer av det norske Veritas i Harstad.

 

G.4. Aagot Josefine ble født i Skogn 14/3 1873 . Hun giftet seg 26/11 1891 med Hans Wilhelm Dop Smith som var født i14/4 1859 i Evje Setesdal.Hun har fortalt at han var religionslærer på skolen der hun gikk og at det måtte være en anstandsdame inne i timene når kapellanen underviste de unge damene! Han ble senere Sogneprest til Trondenes og Prost i Trondenes Prosti. Aagot Smith var aktiv i Norske Kvinners Sanitetsforening og fikk for dette arbeidet Kongens fortjeneste medalje i gull.

 

G.5. Christiane Jacobine " Kiss" ble født i Skogn 4/1 1875. Hun giftet seg 28/10 1898 i Trondhjem med Emil Aubert som var født i Christiania 21/8 1871. Han var ingeniør og administrerende direktør i Skienvasdragets fællesfløtningsforening .

 

G.6. Trygve ble født i Skogn 4/1 1878. Han var autorisert Vare- og Aktiemægler i Trondhjem. Han giftet seg 26/9 1876 med Elisabeth Krogness Holtermann som var født 16/8 1976 i Trondhjem.

 

G.7. Sverre ble født i Skogn 31/3 1880 . Han var agent i Trondhjem og giftet seg 25/6 1886 med Signe Bergithe Nilsen som og var født i Trondhjem 25/2 1886.

 

G.8. Valborg ble født i Trondhjem 19/2 1882 og gift i Bergenhus 24/11 1904 med Trygve Thesen. Han var født på Stranden i Søndmør 25/9 1878 og var stadsingeniør i Trondhjem.

 

G.9. Eigil ble født i Trondhjem 23/6 1884 og giftet seg 7/5 1910 med med Margit Wærness som var født 4/2 1884 i Trondhjem.

 

G.10. Ingrid ble født i Trondhjem 19/12 1886 og giftet seg 23/3 1912 med handelsfuldmæktig ( firmaet A. Holbæk-Eriksen, Trondhjem) Thomas Johan Reiersen som var født i Mandal 30/1 1879.

 

 

 

Fra venstre:Gudrun, Aagot, "Kiss", Valborg og Ingrid

 

Bildet: fra Valborg Marie Rustad f. Smith (G4H5)

 

 

 


Valborg Rønning

 

80 år 1926.

 

Fra venstre: ( ektefeller er satt i parantes)

 

1.rad:Eva Thesen G8/H5, Kirsten RønningG6/H6,Elisabeth Rønning G6/H7, Gunnar Thesen G8/H6, Sverre Rønning G9/H5, Kristian Fredrik Rønning

 

G9/H3, Eigil Rønning G9/H4

 

2.rad:Trygve Rønning G6, Ingrid Rønning gift Reiersen G10, Valborg Rønning gift Thesen G8, Aagot Rønning gift Smith 4G(Bjørn Ørsleie G6/H2/I1)

 

Valborg Rønning. Gudrun Rønning gift Kiønig G3,"Kiss" Rønning gift Aubert G5, Valdemar Rønning G2, Eigil Rønning G9, Margit Rønning (G9),

 

3.rad:Georg Fredrik Rønning G2/H2, Arvid Rønnings kone (G2/H1), Arvid Rønning G2/H1, Tomas Reiersen (G10),Emmy Rønning (G2)

 

Johan Christian Kiønig (G3),Signe Rønning, Trygve Thesen (G8), Elisabeth Krogness Holtermann gift Trygve Rønning G.6, Tore Thesen G8/H4, Einar Thesen G8/H1

 

4.rad:Tor Rønning G6/H5, Svend Rønning G7/H1,Arne Rønning G9/H2, Elsa Rønning gift Bach G6/H1, Ellen Rønning gift Christensen G9/H3,Hjørdis

 

Rønning gift Aunaas G6/H4, Klara Olsen (Pleiedatter av G9)

 

5.rad:Kirsten Aubert G5/H5, Finn Rønning G6/H3, Åsta Rønning gift Ørsleie G6/H2, Sverre Ørsleie (G6/H2)

 

 

 

 

 

Bilde og opplysninger fra Brit Digre født Rønning G9/H2/I2

 

Suplerende opplysninger fra Elisabeth Setsaas født Rønning G6/H7 og Tore Thesen  G8H4I1

 

Valborg Rønning omgitt av 8 av sine 9 ( Sverre er ikke med på bildet.)

 

 

Foran fra venstre: Kiss , Aagot, Valborg, Gudrun og Valborg

 

Etterkommerne etter Valborg og Georg Rønning er ført opp på de neste sidene.

 

 

 

 

 

Leter du etter et bestemt navn? Se  Etternavn

 

 

 

 

 

Bak fra venstre: Trygve, Egil, Ingrid og Valdemar