Blue Flower

ANDREW LAWRENCENSON SMITH

 

(teksten under er hentet fra Olliver Smith sin bok - se forord)

 

Har du flere opplysninger om Andrew Smith sine nålevende etterkommere? 

Vennligst send disse til  

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

  

Andrew Lawrenceson ( Anders Lauritzen) Smith er født i Skottland i  tiden omkring 1620. Som ganske ung er han  ( antagelig i slutten av 1630- årene ) kommet til Bergen, hvor han kom i lære i treskjærermesteren Peter Negelsens verksted. Her må han ha arbeidet i flere år.  Hele hans senere produksjon viser at det er i Bergen  han har fått sin fornemste kunstneriske utdannelse, det er her han har tilegnet seg det særpreg som han senere alltid kom til å beholde. - Senere  dro han på vandring sydover og kom fra Flensburg til Stavanger, innkalt av lensherre Henrik Below for å utføre den nye praktfulle prekestolen som denne hadde besluttet å forære Domkirken.

 

Anders Smiths største produksjon er viet Stavanger. Det blir ikke bare med prekestolen , som regnes for å være det praktfulleste stykke billedhuggerkunst vi har bevart fra barokk  tid her i landet- han får også andre oppgaver. Men også utenfor Stavanger by når hans ry og han får oppgaver med utsmykninger av andre kirker. Han laget også møbler og var kunstmaler.

 

Altertavlen i Hareid kirke                                          

                                   


Portrett av sogneprest Christen Berntsen Skaaning. 

Signert Andrew Smith i 1663 

Prekestolen i Stavanger Domkirke:

 

 

Detaljer fra prekestolen:

 

 

Anders Smith dør ca. 1694.

 

Anders Smith var antagelig gift to ganger og hadde 6 barn.

 

Den eldste Knud ble som sin far billedhugger og maler, dro over til farens fedreland Skottland og vendte ikke tilbake. Han malte det ypperlige bildet av broren Lauritz som nå eies av Kunstindustrimuseet i Oslo.

 

Av de andre barna hører man ikke noe mer til unntatt den yngste sønnen

 

Lauritz Anderssøn Smith som er født på Jæren 12/3 1680. Han hadde ikke arvet noen av farens kunsteriske talenter, iallfall var det andre egenskaper som gjorde seg gjeldende. Han ble derfor bestemt til å gå handelsvegen og begynte som 17 år gammel gutt sin utdannelse i Madame Elisabeth Seehusens kjøpmanns og skipsrederforretning. Der traff han Madame Seehusens barnebarn Johanne Margrethe Leight som han  giftet seg med da hun var 17 år. Da Madame Seehusen døde overtok Laurits Smith hennes forretning. Han la for dagen en stor dyktighet og utvidet den store forretningen betraktelig, slik at den til slutt ble byens største. Lauritz A. Smith dør 22/11 1758.

 

Johanne og Laurits fikk 16 barn , men bare 9 nådde voksen alder.

 

Den eldste sønnen som vokste opp var:

 

Anders Smith  f. 5/6 1716 i Stavanger Han synes ikke å ha arvet farens dyktighet og hell i forretninger. Det hjelper lite  at han 25 år gammel gifter seg med en " dydig, fornuftig og strevsom" enke som er 12 år eldre enn han. Hun het Sophie Amalie Prahl f. 1704 d. 1765.

 

Forretningen går ikke bra og tiltross for at det bare er to barn heter det om sønnen Axel Christian Rosenkrantz at han som teologisk student " drevet av trange kår " måtte ta post som huslærer i flere år før han kunne fullføre sine studier. Anders Smith døde 10/12 1772

 

Anders Smith fikk 2 barn (1-2)

 

1.Laurs Smith. Ugift.

 

2. Axel Christian Rosenkrantz Smith f. 8/5 1744 i Stavanger.Teologisk embedseksamen i 1768.     Brudetale

 

1780 ble han sokneprest i Trysil soknekall og ble her som den frimodige og dyktige kirkens tjener også i praktiske spørsmål en meget god mann for sin menighet.

 

Da han døde 19/7 1823 var han prost i Øyestad og ble skildret som den dyktige prest, en likeså elskelig som aktverdig mann, ivrig i sin gjerning og "fuld af kjærligt sind, kristelig tro og tillid til Gud".

 

 Axel C. R. Smith var gift 2 ganger , først med  Mette Dop: barn: a1-a9 , så med  Hilleborg Dop Barn: a10

  

a1. Anne Margrethe Smith døpt 1777 d. 1858. se Smith-bok s.19.

 

a2. Sophie Amalie Smith døpt 1778 d. 1858 g.m. Christian Rosenberg Pharo f.1767, d.1848

 

 

Sophie Amalie Smith gift med Christian Rosenberg Pharo

 

Anna Kathrine Broch Smith (b4 c3) (1861 – 1938) testamenterte disse maleriene til sin nevø Ditlef Rustad i et testamente datert 25.januar 1932. Han arvet 3 malerier, men det tredje er av Inger Pettersen som var datter av Christian Pharo og hans første kone Margrethe Langfeldt, og det er derfor ikke lagt ut her.

 

Sophie og Christian Pharo fikk 5 barn.

 

b1 Margrethe Pharo  f. 1805 d. 1889

 

 

 Her er bilde av Margrethe Pharo gift Broch sammen med sin søster Mette sine tre barnebarn og svigerinne: Johan Jørgen Broch giftet seg først (1827) med den yngste av søstrene (Mette), men hun døde 3 måneder etter at datteren Anna var født. Senere giftet han seg med den eldre søsteren Margrethe (nr. 1 på bildet). Anna giftet seg med Ditlef Pentz Smith (b4). Han var søskenbarn Margrethe og Mette.

Nr. 3,4 og 5 er Anna og Ditlefs tre barn. Anna døde i barselseng da hun fikk sitt tredje barn Anna. 

Nr. 2 er Mette Smith som er søster av Ditlef. 

        1. Margrethe Broch f. Pharo (1805-1888)

 

        2. Mette Smith  (1829-1888)

 

        3. Mette Margrethe Smith gift Rustad (1859-1943)

 

        4. Anna Kathrine Broch Smith  ( 1861-1938)

 

        5. Johan Jørgen Broch Smith  (1860-1922)

   

b2. Mette Pharo f. 1807 d. 1829. Begge søsterne , den yngste først, ble gift med Sogneprest til Tvedt  Johan Jørgen Broch f. 1802 d. 1861

 

c1 Anna Cathrine Broch f. 1829 d.1861 gift med Ditlef Pentz Smith   se a3b4     Legatet Broch

 

c2 Sophie Amalie Broch f. 6/11 1847 d. 11/3 1863

 

b3 Axel Christian Pharo f. 1809 d. 1884 se Smith-bok s. 20

 

b4 Hilleborg Pharo f.1812 d. 1813

 

b5 Hilleborg Pharo f. 1813 d. 1900 se Smith-bok s. 20

 

a3. Hans Wilhelm Dop Smith var født i Elverum 3/8 1780 (se side 20) og giftet seg med Mette   Rostrup født 11/10 1799.

 

a4.Mette Cold Smith f. 1781 d. 1784

 

a5.Andrea Smith f. 1783 d. 1866 se Smith-bok s. 36

 

a6.Axel Christian Rosenkrantz Smith f. 1784 d. 1785

 

a7.Ditlev Pentz Smith f. 1786 d. 1818 se Smith-bok s. 36

 

a8. Mette Cold Smith f.1787 d.1842 {-} se Smith-bok s. 43

 

a9. Tormod Torfæus Smith f. 1789 d. 1789

 

a10. Mathea Axeliane Hilleborg Smith f. 1794 d. 1876 {-} se Smith-bok s. 43

 

 

 

Denne slektsregistreringen følger Hans Wilhelm og Mette sine etterkommere.

 


 

 

a3. Hans Wilhelm Smith og Mette f. Rostrup

 

Dagbok a3

 

Hans W.D.Smith  ( 1780 - 1834)  var sogneprest i Bøe i Telemark da han døde 54 år gammel.

 

Hans enke var da bare 35 år, og hun satt igjen med 7 barn mellom 1 og 15 år.Tiden i Bø         

 

Enkesetet i Lunde   

 

Hun bodde i Lunde til hun i 1858 kjøpte gården Helgen i Holla. Simon Ytterbøe skriver i Holla-boken I at hun kjøpte Helgen gård for 3000 spd (spesiedaler) .Videre står det  ( s. 664) : "Hun var energisk og dreiv gården med stor dyktighet og nådde det målet hun hadde satt seg, at alle sønnene skulle bli embedsmenn. I hennes tid ble hovedgården på Helgen omformet og ved branntaksten i 1868 er notert at fru Smith har dels forandra, dels forbedra husa. Storstua ble trekt med tapet og dette arbeidet hadde dattera Hilleborg utført".

 

Mette Rostrup døde på Østre Moland Prestegård 13/6 1883.  

  

 

 

 

Mette Rostrup Smith

 

Bilde: fra Ditlef P. S. Rustad b4c1d1

 

******************* 

 

Her er Mette Rostrup Smith omgitt av alle sine 7 barn
og mange av sine barnebarn sommeren 1866.

 

 

  

Oversikten nedenfor har Ditlef Pentz Smith Rustad (b4c1d1) laget.
Alle dataene har han fått av Mette Beylegaard (b7c2), som tidfestet bildet slik:
"Jeg er på bildet, men sees ikke". Hun er født i september  1866 (etter at bildet er tatt)!

 

 

  

A: Mette Rostrup Smith

 

Barn:

 

I:         Christian Smith g.m.a/I:Tina Smith Omholt. Barn; Hans Wilhelm Dop Smith (1), Jørgen Omsted Smith (2), Axel Christian Smith (3)

 

II:        Eilert Smith

 

III:       Axel Christian Smith. Barn; Hans Wilhelm Dop Smith (4)

 

IV:       Ditlef Pentz Smith*. Barn; Mette Margrethe Rustad (5), Johan Jørgen Broch Smith (6), Anna Cathrine Smith (7)

 

V:        Karen Omholt f. Smith. Barn; Mette Knutsen f. Omholt (8), Birgitte (Gitte) Rostrup (9), Hans Wilhelm Dop Omholt (10), Hilleborg Jensen (11)

 

VI:       Hilleborg Beylegaard f. Smith g.m b/VI Peder (Per) Samuel Beylegaard. Barn; William Lembach Beylegaard  (12)

 

VII:      Mette Smith

 Bilde fra Holla-boken I

 

                                                          Bilder fra Helgen gård tatt 2011.  Helgen gård i Holla                                         

 

  Axel Strøm forteller om familien Minner 1   Minner 2

 

Hans Wilhelm og Mette Smith fikk 7 barn : b1-b7

 

 

 

b1: Axel Christian ble født på Vinje prestegård 8/3 1821og døde 14/1 1900. Han tok eksamen artium med laud og medisins embedseksamen 1845 med haud, var ved Rikshospitalets hovedavdeling 1846- 47, var et par somre skipslege på orlogsskonnerten "Uller", koleralege i Stavanger 1849-1850, i Oslo 1853-55, amanuensis hos distriktslege Salvesen i Holla 1850 -52, distriktslege i Øvre Telemarken fra 1855, i Vestre Råbygdelaget 1857, i Evje 1858 og i Hof 1872

 

Han giftet seg 5/5 1858 med Mette Marie Borelly Holfeldt som var født 27/3 1833, d.25/6  1903.  Hun var datter av sogneprest til Klep, prost Christopher Heinrich Holfeeldt og Caroline Kirkgaard. 

 

I et brev, datert 3. februar 1878, fra Aksel til hans mor, gir han et bilde på dagliglivet for en distriktslegefamilie på den tiden.

 

Barn c1 - c8

 

    

                                                                             Bilde fra Odd Strøm

 

 

 

b2: Karen Smith ble  født 21. november 1822 i Vinje i Telemark og vokste opp i et prestemiljø. Hun utviklet seg til å bli en utadvendt og trygg kvinne som beveget seg lett i alle samfunnslag. Da hun giftet seg med Edvard, fikk hun plutselig ansvaret for en gård og en stor husholdning, noe hun klarte med glans. " Bibi" styrte med sikker hånd og Bratteklev ble et populært samlingssted for slektens ungdom i Arendal. Hun døde 2. april 1906." .( Kilde: Dag Omholt-Jensen b2c4d2e2)

 

Gift med skipsfører Edvard Omholt, født 3/10  1823. Han var sønn av skipsfører Adam Tellefsen Omholt og Birgitte Lund Rostrup.

 

Edvard Omholt Jensen (b2c4d5) mye om sin bestemor Karen Smith ( og mange andre slektning)  i sin bok: EN RAR TID

 

( Forlag : Nye Antheneum , Oslo 1989)

 

Barn c1 -c5

 

  

 

 Bilde fra: Dag Omholt-Jensen

 

 

 

 

 

b3: Eilert Smith født i Vinje 5/2 1825. Han tok eksamen artium som privatist og teologisk embetseksamen 1851. Han var en del år huslærer inntil han i 1855 ble bestyrer av Farsund borgerskole, annenlærer ved Porsgrunn Borgerskole og bestyrer av samme skole i 1860. Samtidig var han klokker og kirkesanger i Østre Porsgrund, inntil han ble sokneprest til Lunde i Telemark i 1866 og til Laurdal i 1879, hvor han døde året etter, bare 55 år gammel.

 

Han giftet seg i 1860 med Laura Constanse Fredrikke Rolsted som var datter av lensmannen i Holla Carl Fredrik Herman Rolsted og Laurine Constance Bomhoff. Hun døde 19/1 1867.

 

Barn c1 -c4

 

Giftet seg 2. gang med Johanne Dorthea Marie Singdahlsen f. 2/11 1841 . Datter av snekkermester i Larvik Anton Bernhard Singdahlsen og Maren Margrethe Horn. Hun døde 4/2 1924

 

Barn c5 - c6

 

 

 

b4.Ditlef Pentz Smith    ble født 27/6 1827 i Vinje . Etter farens død ble han oppdradd i huset hos dikteren, sokneprest Simon Olaus Wolff. Han tok eksamen artium i 1844, ble cand teol. I 1850. Han hadde diverse lærerstillinger, var kapellan til han ble sokneprest først i Vinje og så til slutt i Høland i 1884. Han døde 20/3 1908.

 

Han giftet seg  i 1858 med Anna Kathrine Broch f. 20/8 1830, datter av sokneprest Tvedt Johan Jørgen Broch og Mette Pharo ( se a2). Anna døde 24/5 1861.

  

Barn c1 - c3 

 

Han giftet seg i 1867 med Alvilde Johanne Margrethe Singdahlsen som var født i 14/11 1849 og var datter av snekkermester i Larvik Anton Bernhard og Maren Margrethe Singdahlsen. Hun døde 30/12 1925.

 

Barn c4 - c14

 

 

 

 

 

 Alvilde og Ditlef Pentz Smith

 

sammen med noen av sine barn/barnebarn.

 

Foto tatt på «Granhøy» Stabekk 1905

 

 

Bakerst fra venstre: Axel (c13), Simon(c7), Hans Wilhelm (c4), Anna (c3), Ester (c14), Alvilde (c12) , Teodor (c9), Eilert (c19)

 

Sittende fra venstre: Agnes (gift med Simon), Ditlef Pentz Smith (b4), Alvilde Johanne M., Julie (gift med Hans Wilhelm)

 

Barna : Dagny (c7d1), ,Ditlef Anton (c4d1), Hansteen (c4d2) og Johan (c4d4)

 

Bilde og opplysninger: fra Else Margrethe Trøstheim f. Smith b4c13d2

 

Suplerende opplysninger fra Dagmar Haugen ( gift med Erik Haugen (c14d4) og Ditlef Pentz Smith Rustad (b4c1d1)

 

 

 

b5:Mette Smith  ble født i Vinje 8/9 1829 og døde 9/11 1888. Hun utdannet seg til lærerinne. Hun var ugift.

 

 

 

b6:Christian Smith ble født i Vinje 16/9  1831og døde 18/4 1893. Han tok krigsskoleeksame i 1854, ble sekondløytnant i 1854, premierløytnant i 1857 og kaptein i 1867. Han var kvartermester ved Hedemarks bataljon fra 1870. Ved siden av sin offisersgjerning dyrket han sine kunstneriske talenter, han var en meget dyktig kunstmaler, tegner og billedhugger.

 

Han giftet seg 10/8 1859 med Christine Berntine Omsted som var født 18/5 1839. Hun var datter av eier av Eidsfoss verk Jørgen von Cappelen Omsted og Olivia Caroline Andrea Arntzen.

 

Barn c1 - c11

b7: Hilleborg Smith født 30/6 1833 (Vinje eller (Bøe i Telemark?) og døde 15/4 1923 ) Hun giftet seg med Peder Samuel Beylegaard  som var prost og sogneprest til Vestby. Han var født 6/1 1835 og var sønn av sokneprest William Lembach og Inger Christine Beylegaard. Han døde25/1 1901.

 

Barn c1 - c7

 

 

 

 

 

 

 

Noen av Mette og Hans W.D. Smiths barn, svigerbarn og barnebarn.

 

  

Bakerst fra venstre:

 

Ditlef P. Smith (b4), Peder S. Beylegaard ( g.m.b7), Axel Christian Smith ( b1)Christian Smith (b6) og Eilert Smith ( b3)

 

Barna foran fra venstre:

 

Johan Jørgen Broch Smith ( b4c2), Hans Wilhelm Dop Omholt ( b2c3), Hans Wilhelm Dop Smith ( b1c1) og Wilhelm Lembach Beylegaard (b7c1)

 

Bildet er antagelig tatt rundt 1870/før(?) for Willian L. Beylegaard er født 1865 og dør 1872

 

 

 

 

 

Oppkalling.

 

På bildet over ser vi at det er 2 av  barnebarna som er oppkalt etter sin bestefar Hans Wilhelm Dop Smith. Ytterligere 3 fettere er oppkalt etter sin bestefar: Eilerts sønn ( b3c2), Ditlefs sønn b4c4) og Christians sønn b6c2). 

 

Ditlef Pentz Smith er oppkalt etter sin onkel Ditlef Pentz Smith (a7)

 

Her er et bilde av 4 fettere som alle er oppkalt etter Ditlef Pentz Smith

 

 

  

                             Fra venstre: Ditlef Pentz Smith (b4c7d3) f. 1909, Ditlef Pentz Smith Rustad (b4c1d1) f. 1901,

 

                                               Ditlef Pentz Eckhoff (b4c5d2) f. 1900 og Ditlef Pentz Smith ( b4c4d6) f. 1909

 

 

 


 

 

Etterkommere av b1 - b7  er ført opp på de neste sidene.

 

Oversikt: Se øverst på denne siden.

 

Tips: For å lete etter et bestemt navn, se   Etternavn

 

 

 

Sammendrag:

 

Anders Lawrenceson Smith    1620 - 1694      6 barn

 

Laurits Anderssøn Smith  1680 - 1758    ( yngste sønn)    16 barn

Anders Smith  1716 - 1772  ( eldste sønn)  2 barn

(Laurs Smith 1742 - 1796  Ugift)

Axel Christian Rosenkrantz Smith  1744 - 1823  10 barn

a1. Anne Margrethe Smith   1777 - 1858

a2 Sophie Amalie Smith  1778 - 1836   5 barn

b1.Margrethe Pharo   1805 - 1888

b2. Mette Pharo  1807 - 1828

c1. Anna Cathrine Broch   gift med Ditlef Pentz Smith (a3b4)

b3 - b5

a3 Hans Wilhelm Dop Smith  gift med Mette Rostrup

b1. Axel Christian

b2. Karen

b3. Eilert

b4. Ditlef Pentz Smith gift med Anna Cathrine Broch   (a2b2c1)

b5. Mette

b6. Christian

b7. Hilleborg

a4 - a10

 

 

Bildetekst

 

Bildetekst

 

Bildetekst

 

Bildetekst

 

Bildetekst

 

Bildetekst

 

Bildetekst

 

 

 

Bildetekst

 

 

Bildetekst

 

Bildetekst

 

Bildetekst

 

Bildetekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bildetekst

 

Bildetekst

 

Bildetekst

 

Bildetekst

 

Bildetekst